Wierzymy, że rozwój to droga do sukcesu

Jak działamy?

Wie­rzymy, że każdy czło­wiek jest ważny i każde dzia­ła­nie ma zna­cze­nie. Wspie­ramy orga­ni­za­cję poprzez inwe­sto­wa­nie w kapi­tał ludzki, wdra­ża­nie ini­cja­tyw i pomy­słów pozwa­la­ją­cych naszym klien­tom osią­gnąć zamie­rzone cele.

skills-charge

Skills Charge

Skills Charge to metoda roz­woju kom­pe­ten­cji stwo­rzona przez eks­per­tów Grow Up. Pozwala na mak­sy­malne zwiek­sze­nie efek­tów roz­wo­jo­wych oraz bez­po­śred­nie włą­cza­nie zdo­by­tej wie­dzy i umie­jęt­no­ści w życie codzienne, poprzez uni­kalne połą­cze­nie metod szko­le­nio­wych z ele­men­tami coachingu.

coaching

Coaching

Coaching jest uzna­wany obec­nie za jedną z naj­efek­tyw­niej­szych metod roz­woju czło­wieka. Jego głow­nym zada­niem jest wzmoc­nie­nie i wspar­cie klienta w osią­gnię­ciu wyty­czo­nego celu. Ideą coachingu jest odblo­ko­wa­nie poten­cjału klienta w celu mak­sy­ma­li­za­cji jego doko­nań i dzia­łań.

szkolenia

Szkolenia

Każde szko­le­nie jest mak­sy­mal­nie dopa­so­wane do real­nych potrzeb uczest­ni­ków oraz orga­ni­za­cji. W zależ­no­ści od celu pro­jektu i tematu oraz grupy doce­lo­wej, dobie­ramy odpo­wied­nią formę i metodę szko­le­niową, które pozwolą na sku­teczne osia­gnię­cie zamie­rzo­nych efek­tów.

gamifikacje2

Gamifikacje

Gami­fi­ka­cja jest sto­sun­kowo nowym tren­dem, będą­cym świet­nym narzę­dziem do roz­wi­ja­nia klu­czo­wych kom­pe­ten­cji. Metoda ta wyko­rzy­stuje tech­niki pro­jek­to­wa­nia gier, które włą­czają ele­menty zabawy i rywa­li­za­cji. Gry­wa­li­za­cja pozwala na prze­ćwi­cze­nie nowych umie­jet­no­ści w spo­sób cie­kawy i nie­stan­dar­dowy, wzbu­dza­jący pełne zaan­ga­żo­wa­nie uczest­ni­ków.

spotkania

Spotkania

Spo­tka­nia orga­ni­zo­wane przez Grow Up, mają cha­rak­ter otwar­tych kon­fe­ren­cji, warsz­ta­tów, gdzie uczest­nicy mogą pogłę­bić swoją wie­dzę oraz poznać dobre prak­tyki z danego tematu, a także wymie­nić się doświad­cze­niami. Jest to rów­nież prze­strzeń networ­kin­gowa, w któ­rej uczest­nicy mają moż­li­wość nawią­za­nia cen­nych kon­tak­tów.

konsulting

Badania i Doradztwo

Dia­gnoza jest eta­pem poprze­dza­ją­cym pro­jek­to­wa­nie dzia­łań roz­wo­jo­wych. Wie­dza na temat pra­cow­ni­ków i orga­ni­za­cji pozwala na dokładne okre­śle­nie czyn­no­ści, jakie należy pod­jąć w celu uspraw­nie­nia funk­cjo­no­wa­nia i opty­ma­li­za­cji dzia­łań. Dzieki niej mamy pew­ność, że wpro­wa­dzane roz­wią­za­nia są mak­sy­mal­nie dopa­so­wane i odpo­wia­dają na rze­czy­wi­ste potrzeby.